Said Soltanpour – Books and Writings

âvâzhaye bànd آوازهای بند
àz koshtargâh از کشتارگاه
dolat ideology honàr và àdàbiyât دولت ایدئولوژی هنر و ادبیات
Hàsànàk حسنک
istgah ایستگاه
màn in gol râ mishenâsàm من این گل را می شناسم
mosâhebehâ مصاحبه ها
noi àz honàr noi àz àndisheh نوعی از هنر نوعی از اندیشه
Àbâs âghgâ عباس آقا
Sedâye mirâ صدای میرا
vàzifehye honàr وظیفه ی هنر